BHXH tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

17/12/2019 10:06 AM


Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Hội nghị lần thứ Sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết 18-NQ/TW) đang được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh triển khai tích cực, bài bản và đồng bộ. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung trên.

Câu hỏi 1: Xin đồng chí cho biết, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Sáu - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được BHXH tỉnh triển khai như thế nào?

 Trả lời:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đang chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW như sau:

Một là: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành, cần sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị, do vậy BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh từ ngày 01/01/2020.

Hai là: Cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh kịp thời tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH nắm bắt, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành BHXH theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và BHXH Việt Nam; phối hợp cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền để nhân dân biết về chủ trương đổi mới, sắp xếp bộ máy của Ngành.

Ba là: Tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh đã họp và thống nhất trong Ban Thường vụ, Cấp ủy, Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện phương án sắp xếp, các đơn vị hợp nhất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp bố trí nhân sự tại các đơn vị thay đổi tên gọi, nhiệm vụ để đảm bảo bộ máy tổ chức mới của BHXH tỉnh đi vào hoạt động kể từ 01/01/2020 không làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của các cơ quan, đơn vị, đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và người dân trên địa bàn.

Câu hỏi 2: Đồng chí có thể cho biết lộ trình thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả” của BHXH tỉnh Hà Tĩnh?

Trả lời:  Lộ trình thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả” của BHXH tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/01/2020 đến năm 2025 được thực hiện cụ thể như sau:

- Từ 01/01/2020: Thực hiện giảm 01 đầu mối BHXH thành phố Hà Tĩnh để nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế của BHXH thành phố Hà Tĩnh về BHXH tỉnh (tức là giảm từ 13 đơn vị BHXH cấp huyện xuống còn 12 đơn vị BHXH cấp huyện). Đồng thời, thực hiện giảm 01 đầu mối cấp phòng thuộc BHXH tỉnh (từ 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh xuống còn 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ). Tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của BHXH Việt Nam.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục thực hiện giảm đầu mối cấp phòng, cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh theo Đề án BHXH Việt Nam; gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới.

Câu 3. Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả” theo đúng chủ trương BHXH Việt Nam, thời gian tới BHXH tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nào thưa đồng chí?

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án đề ra, trong thời gian tới BHXH tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tổ chức triển khai, quán triệt CCVC ngành BHXH thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành. Tổ chức thực hiện đảm bảo: đúng quan điểm, nguyên tắc; hoàn thành mục tiêu, đáp ứng tiến độ quy định của BHXH Việt Nam.

Thứ hai: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ ràng trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị tại BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thứ ba: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông để thực hiện tuyên truyền sâu rộng chủ trương, nội dung của Đề án để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người lao động nắm bắt thực hiện; đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu quả từ 01/01/2020, không làm ảnh hưởng đến việc phục vụ người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Thứ tư: Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ  trương và kế hoạch thực hiện tinh gọn bộ máy theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất và điều chỉnh tổ chức Đảng tương ứng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh phù hợp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

 

 

Thảo Khang