Phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người lao động

20/11/2019 08:44 AM


Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra mục tiêu cụ thể như sau: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất 15.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 20.000 doanh nghiệp vào năm 2030. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong doanh nghiệp khu vực tư nhân; phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP để đến năm 2025 đạt khoảng 65% và đến năm 2030 đạt khoảng 70%.

Tại nhóm giải pháp thứ 4 về hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề; gắn chương trình đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Phổ biến, tuyên truyền hệ thống thông tin thị trường lao động, các hoạt động của sản giao dịch việc làm để doanh nghiệp, người dân, người học nắm bắt và có cơ hội gặp nhau ở thị trường đào tạo, thị trường lao động. Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các trường đào tạo, dạy nghề để đào tạo nghề cho các doanh nghiệp. Triển khai tốt các hoạt động đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp về an toàn lao động. Phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động; kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đảm bảo thực hiện tốt chính sách cho người lao động.