Huyện Hương Sơn: Đôn đốc vận động 100% học sinh tham gia BHYT

19/11/2019 07:39 AM


Ngày 15/11/2019, UBND huyện Hương Sơn ban hành công văn số 1348/UBND-BHXH về việc tăng cường các giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHYT năm 2019, trong đó UBND huyện yêu cầu Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học trên đia bàn gắn rõ trách nhiệm của giáo viên trong việc đôn đốc vận động đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt chỉ đạo nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 92% theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra; đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách phê duyệt hộ gia đình nông, lâm có mức sống trung bình để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT; chỉ đạo, giao cụ thể cho các tổ chức đoàn thể ở địa phương mình, Đại lý thu BHXH, BHYT tập trung tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu Phòng LĐTBXH chủ trì, phối hợp với BHXH huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trình UBND huyện phê duyệt.

Thảo Khang