Thành phố Hà Tĩnh: tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao tỷ lệ BHYT toàn dân

04/11/2019 08:07 AM


Thành phố Hà Tĩnh có tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân khá cao, chiếm 91% dân số. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có 7 phường xã trên địa bàn có tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 90%, gồm Thạch Trung, Thạch Hưng, Thạch Quý, Thạch Linh, Đại Nài, Tân Giang, Hà Huy Tập.

Ngày 29/10/2019,đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân Thành phố đã chủ trì tổ chức buổi làm việc giữa đại diện lãnh đạo phòng Y tế, phòng LĐ – TB & XH, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, BHXH Thành phố với Chủ tịch UBND và tất cả các đại lý BHXH, BHYT của 7 phường xã để bàn, thống nhất các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo của BHXH Thành phố và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Hùng Cường đã yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới tấp trung thực hiện các nội dung sau: phân tích, xác định các nguyên nhân vì sao hiện nay đơn vị mình tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp; phối hợp BHXH thành phố rà soát danh sách những người đã có thẻ BHYT và danh sách những người chưa có thẻ BHYT; rà soát, lập danh sách chi tiết các thành viên trong hộ gia đình có mức sống trung bình để thuận lợi trong việc tham gia BHYT, nhất là đối với học sinh, sinh viên; Căn cứ danh sách người dân chưa có thẻ BHYT đang có mặt tại địa bàn phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2019, các xã, phường phải đạt được tỷ lệ bao phủ BHYT từ 93% trở lên; phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ kinh phí để tặng thẻ BHYT cho các gia đình khó khăn mà chưa có thẻ BHYT; giao BHXH và phòng Y tế, LĐ – TB & XH thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện của từng xã, phường, hàng tháng báo cáo UBND thành phố về chỉ tiêu này. Từng phường, xã, từng đơn vị theo nội dung công việc đã giao đảm bảo hoàn thành tiến độ về thời gian, chất lượng và chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chỉ tiêu an sinh xã hội.

Phúc Hải