BHXH Hương Khê: tổng kết công tác xây dựng đảng

02/07/2019 04:36 PM


Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê. Ngày 29/6/2019 Chi bộ BHXH Hương Khê đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy cán bộ đảng viên chi bộ BHXH Hương Khê đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, quy định của Điều lệ Đảng; giữ vững nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Chi bộ đã tập trung quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo đúng điều lệ đảng.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại đơn vị; đặc biệt là những khó khăn trong công tác bố trí thời gian cho cán bộ đảng viên đi học tập nâng cao lý luận chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Chi bộ. Trong thời gian tới, Chi bộ cần phải chú trọng, đi sâu vào thực tiễn hơn nữa từng nội dung, hành động, việc làm cụ thể. Về phương hướng, nhiệm vụ, phải làm nổi bật được những giải pháp có tính trọng điểm, đột phá trong công tác xây dựng Đảng.