Chi bộ BHXH Can Lộc: tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

01/07/2019 02:29 PM


Sáng ngày 28/6, Chi bộ BHXH huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết, quy định các cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Chi ủy với phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, do đó vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cấp ủy được phát huy. Đội ngũ đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững bản lĩnh, lập trường chính trị.

Trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU,Chi bộ luôn quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Hàng năm đã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, đồng thời chú trọng đến công tác cải cách hành chính, thái độ, tác phong làm việc đã thực sự đem đến sự hài lòng cho người dân khi đến giao dịch.

Cấp ủy chi bộ cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. BHXH huyện cũng đã phối hợp tốt với các cơ quan, các địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách BHXH, BHYT; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tích cực “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, hướng dẫn người dân, nhờ đó đã góp phần tăng tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.