BHXH huyện Hương Sơn: tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

27/06/2019 04:06 PM


Chiều ngày 26/6, Chi bộ BHXH huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Về dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Giang – UVBCH đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Đinh Phùng An – Chuyên viên BTC, Về phía chị bộ BHXH có đồng chí Nguyên Hữu Bằng - Bí thư chi bộ, Giám đốc BHXH huyện, các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể Đảng viên.


Đ/c Nguyễn Hữu Bằng và đ/c Nguyễn Anh Sơn chủ trì Hội nghị)

Toàn văn báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII đã thể hiện khá toàn diện và đầy đủ, cấp ủy, chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên; thường xuyên quán triệt, triển khai việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nghiêm túc và kịp thời, các nội dung quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ sở, chỉ đạo Đảng viên triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua như. 100% Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai quán triệt đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong chi bộ.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, kiến nghị, bổ sung, sữa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội 13, cho phù hợp với tình hình hiện nay.

(Đ/c Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đánh giá cao sự chuẩn bị và kết quả công tác xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng mà Chi bộ BHXH đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới: “Chi bộ BHXH cần phát huy  hơn nữa vai trò lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát thì hành điều lệ Đảng, đặc biệt nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và ba đột phá (hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí); hướng dẫn đề cương về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đến tận Đảng viên cần nghiên cứu để có những kiến nghị, đóng góp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vào Điều lệ Đảng trình lên cấp trên; quan tâm ổn định tình hình an ninh, chính trị, xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.