Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (24)
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Đơn vị thực hiện:
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị thực hiện:
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện