Phòng cấp sổ, thẻ

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Phòng Chế độ BHXH

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng quản lý Thu

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Văn phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Công nghệ thông tin