Phòng cấp sổ, thẻ

Phòng Giám định y tế

Phòng Chế độ BHXH

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

Phòng quản lý Thu

Phòng Thanh tra - kiểm tra

Phòng Khai thác và thu nợ

Văn phòng

Phòng Kế hoạch tài chính