Thông báo nhận lương hưu qua thẻ ATM

28/08/2019 10:56 AM


Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. BHXH tỉnh Hà Tĩnh thông báo để người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt có nguyện vọng nhận chế độ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ATM của bản thân hoặc tài khoản của người khác (nếu có ủy quyền), thực hiện như sau:

          1. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Đăng ký thay đổi hình thức chi trả tại điểm chi trả của cơ quan Bưu điện hoặc cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

          2. Đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Đơn vị trực tiếp quản lý kê khai thông tin tài khoản của người được hưởng chế độ vào hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ.

          3. Đối với người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp: Kê khai thông tin tài khoản cá nhân khi lập giấy đề nghị giải quyết chế độ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc đề nghị thay đổi hình thức chi trả tại cơ quan Bưu điện huyện, thành phố, thị xã nơi đang chi trả chế độ trợ cấp thất ngiệp của bản thân.