Danh sách các điểm chi trả

01/01/2018 12:00 AM


 DANH SÁCH BƯU ĐIỆN HUYỆN, CÁC ĐIỂM CHI TRẢ VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG

(Kèm theo hợp đồng 35/BHXHHT-BĐHT ký ngày 06/06/2019 giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh)

Bưu điện VHX Gia Hanh

Ngày 07

Ngày 25

6

Thượng Lộc

BĐ VHX Thượng Lộc

Ngày 07

Ngày 25

7

Đại lộc - Thi trấn Nghèn

Nhà văn hóa Đại lộc

Ngày 07

Ngày 07

Bưu điện huyện Can lộc

Ngày 08

Ngày 25

8

Đồng Lộc

Bưu cục Đồng Lộc

Ngày 07

Ngày 25

9

Trung Lộc

BĐ VHX Trung Lộc

Ngày 07

Ngày 25

10

Mỹ Lộc

BĐ VHX Mỹ Lộc

Ngày 07

Ngày 25

11

Sơn Lộc

BĐ VHX Sơn Lộc

Ngày 07

Ngày 25

12

Quang lộc

BĐ VHX Quang Lộc

Ngày 07

Ngày 25

13

Xuân Lộc

BĐ VHX Xuân Lộc

Ngày 07

Ngày 25

14

Tiến lộc

Bưu điện VHX Tiến Lộc

Ngày 07

Ngày 25

15

Nam Sơn - Thi trấn Nghèn

Nhà văn hóa khối 1 Nam Sơn

Ngày 08

Ngày 08

Bưu điện huyện Can lộc

Ngày 09

Ngày 25

16

Tùng lộc

BĐ VHX Tùng Lộc

Ngày 08

Ngày 25

17

Thuần Thiện

BĐ VHX Thuần Thiện

Ngày 08

Ngày 25

18

Thiên Lộc

BĐ VHX Thiên Lộc

Ngày 08

Ngày 25

19

Vượng Lộc

BĐ VHX Vượng Lộc

Ngày 08

Ngày 25

20

Bắc Nghèn - Thi trấn Nghèn

Nhà văn hóa khối 12 Nam Sơn

Ngày 08

Ngày 08

Bưu điện huyện Can lộc

Ngày 09

Ngày 25

21

Thanh Lộc

BĐ VHX Thanh Lộc

Ngày 08

Ngày 25

22

Yên lộc

BĐ VHX Yên Lộc

Ngày 08

Ngày 25

23

Trường Lộc

Bưu cục Chợ Tổng

Ngày 08

Ngày 25

24

Song Lộc

BĐ VHX Song Lộc

Ngày 08

Ngày 25

25

Kim Lộc

BĐ VHX Kim Lộc

Ngày 08

Ngày 25

26

Phú Lộc

BĐ VHX Phú Lộc

Ngày 08

Ngày 25

27

Nga Lộc

BĐ VHX Nga Lộc

Ngày 08

Ngày 25

VIII

Bưu điện huyện Hương Khê

 

 

 

 

1

Lộc Yên

Điểm BĐVH Lộc Yên

Sáng ngày 06

Ngày 25

Ngày 26 và 27 hàng tháng

2

Hương Đô

Nhà Bưu điện văn hóa xã Hương đô

Sáng ngày 06

Ngày 25

3

Hương vĩnh

Nhà Bưu điện VHX Hương vĩnh

Sáng ngày 06

Ngày 25

4

Phú Gia

Nhà Bưu điện VHX Phú gia

Sáng ngày 06

Ngày 25

5

Gia phố

Hội quán xóm 4 xã Gia phố

Sáng ngày 06

Chiều ngày 06

Điểm BĐVH Gia Phố

Ngày 07

Ngày 25

6

 Hương Giang

Nhà Bưu điện VHX Hương giang

Sáng ngày 06

Ngày 25

7

Phúc Trạch

Nhà Bưu điện văn hóa xã Phúc trạch

Ngày 07

Ngày 25

8

Hương Trạch

Nhà Ông Lượng xóm Tân Phúc    

Ngày 07

Ngày 07

Điểm BĐVH Hương Trạch

Ngày 08

Ngày 25

9

Hương Trạch

Nhà Ông Dần xóm Trung Lĩnh

Ngày 07

Ngày 07

Điểm BĐVH Hương Trạch

Ngày 08

Ngày 25

10

Hương Trạch

Hội quán xóm La Khê

Ngày 07

Ngày 07

Điểm BĐVH Hương Trạch

Ngày 08

Ngày 25

11

Hương Trạch

BĐ -VHX xã Hương Trạch

Ngày 07

Ngày 25

12

Hương Liên

Nhà BĐVH xã Hương Liên

Ngày 07

Ngày 25

13

Hương Lâm

Hội quán xóm 10 xã Hương Lâm

Ngày 07

Ngày 07

Điểm BĐVH Hương Lâm

Ngày 08

Ngày 25

14

 Hương xuân

Nhà Bưu điện VHX Hương xuân

Ngày 07

Ngày 25

15

Thị trấn
Hương khê

 Tổ 1,2 tại Bưu điện Huyện Hương Khê

Ngày 07

Ngày 25

16

Thị trấn
Hương khê

Tổ 3 tại BĐH Hương Khê; Tổ 4 taị hội quán khối 19 thị trấn Hương Khê.

Ngày 06

Ngày 06

Bưu điện huyện Hương Khê

Ngày 07

Ngày 25

17

Phú Phong

Nhà BĐVH xã Phú Phong

Chiều 06

Ngày 25

18

Hương Trà

Điểm BĐVH Hương Trà

Ngày 06

Ngày 25

19

 Hà Linh

Nhà BĐVH xã Hà Linh

Chiều 06

Ngày 25

20

Phương Mỹ

Nhà Bưu điện VHX Phương Mỹ

Chiều 06

Ngày 25

21

 Phương Điền

Nhà Bưu điện VHX Phương điền

Chiều 06

Ngày 25

22

 Hương Thủy

Nhà Bưu điện văn hóa xã Hương thủy

Chiều 06

Ngày 25

23

 Hương Bình

Nhà Bưu điện VHX Hương bình

Chiều 07

Ngày 25

24

 Hòa Hải

Hội trường UBND xã Hòa Hải

Chiều ngày 07

Chiều ngày 07

Điểm BĐVH Hòa Hải

Ngày 08

Ngày 25

25

 Phúc đồng

Bưu cục Phúc đồng

Chiều ngày 07

Ngày 25

26

Hương Long

Nhà Bưu điện VHX Hương Long

Chiều ngày 07

Ngày 25

IX

Bưu điện huyện Thạch Hà

 

 

 

 

1

Thị trấn 1

Hội trường Văn hóa tổ 5- Thị trấn

Ngày 05

Ngày 05

Ngày 26 và 27 hàng tháng

Trung tâm Bưu điện huyện

Ngày 06

Ngày 25

2

Thị trấn 2

Hội trường Văn hóa tổ 5- Thị trấn

Ngày 06

Ngày 06

Trung tâm Bưu điện huyện

Ngày 07

Ngày 25

3

Xã Thạch Long

Hội trường UBND xã Thạch Long

Ngày 05

Ngày 05

Nhà Bưu điện VHX Thạch Long

Ngày 06

Ngày 25

4

Xã Thạch Sơn

Nhà Bưu điện VHX Thạch Sơn

Ngày 05

Ngày 25

5

Xã Thạch Kênh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Kênh

Ngày 05

Ngày 25

6

Xã Thạch Liên

Nhà Bưu điện VHX Thạch Liên

Ngày 05

Ngày 25

7

Xã Phù Việt

Nhà Bưu cục Thạch Việt

Ngày 05

Ngày 25

8

Xã Việt Xuyên

Nhà Bưu điện VHX Việt Xuyên

Ngày 05

Ngày 25

9

Xã Thạch Thanh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Thanh

Ngày 05

Ngày 25

10

Xã Thạch Tiến

Nhà Bưu điện VHX Thạch Tiến

Ngày 05

Ngày 25

11

Xã Thạch Ngọc

Nhà Bưu điện VHX Thạch Ngọc

Ngày 05

Ngày 25

12

Xã Ngọc Sơn

Nhà Bưu điện VHX Ngọc Sơn

Ngày 05

Ngày 25

13

Xã Thạch Lưu

Nhà Bưu điện VHX Thạch Lưu

Ngày 06

Ngày 25

14

Xã Thạch Đài

Nhà Bưu điện VHX Thạch Đài

Ngày 06

Ngày 25

15

Xã Thạch Vĩnh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Vĩnh

Ngày 06

Ngày 25

16

Xã Thạch Xuân

Nhà Bưu điện VHX Thạch Xuân

Ngày 06

Ngày 25

17

Xã Bắc Sơn

Nhà Bưu điện VHX Bắc Sơn

Ngày 06

Ngày 25

18

Xã Thạch Tân

Nhà Bưu điện VHX Thạch Tân

Ngày 06

Ngày 25

19

Xã Thạch Lâm

Nhà Bưu điện VHX Thạch Lâm

Ngày 06

Ngày 25

20

Xã Thạch Hương

Nhà Bưu điện VHX Thạch Hương

Ngày 06

Ngày 25

21

Xã Thạch Điền

Nhà Bưu điện VHX Thạch Điền

Ngày 06

Ngày 25

22

Xã Nam Hương

Nhà Bưu điện VHX Nam Hương

Ngày 06

Ngày 25

23

Xã Thạch Khê

Nhà Bưu điện VHX Thạch Khê

Ngày 07

Ngày 25

24

Xã Thạch Hải

Điểm BĐ-VHX Thạch Hải

Ngày 07

Ngày 25

25

Xã Thạch Đỉnh

Nhà Bưu điện VHX Thạch Đỉnh

Ngày 07

Ngày 25

26

Xã Thạch Bàn

Nhà Bưu điện VHX Thạch Bàn

Ngày 07

Ngày 25

27

Xã Thạch Lạc

Nhà Bưu điện VHX Thạch Lạc

Ngày 07

Ngày 25

28

Xã Thạch Trị

Nhà Bưu điện VHX Thạch Trị

Ngày 07

Ngày 25

29

Xã Thạch Văn

Nhà Bưu điện VHX Thạch Văn

Ngày 07

Ngày 25

30

Xã Thạch Hội

Nhà Bưu điện VHX Thạch Hội

Ngày 07

Ngày 25

31

Xã Thạch Thắng

Nhà Bưu điện VHX Thạch Thắng

Ngày 07

Ngày 25

32

Xã Tượng Sơn

Nhà Bưu điện VHX Tượng Sơn

Ngày 07

Ngày 25

X

Bưu điện huyện Cẩm Xuyên

 

 

 

 

1

Cẩm Quang

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 25

Ngày 26 và 27 hàng tháng

2

Cẩm Bình

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 25

3

Cẩm Thành

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 25

4

Cẩm Vịnh

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 25

5

Bắc Thị trấn

Hội trường tổ 15

Ngày 06

Ngày 06

Bưu điện Huyện Cẩm Xuyên

Ngày 07

Ngày 25

6

Cẩm Quan 1

Hội trường thôn 3

Ngày 06

Ngày 06

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

7

Cẩm Quan 2

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 25

8

Cẩm Duệ

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 25

9

Cẩm Thạch

BĐVH xã

Ngày 06

Ngày 25

10

Cẩm Mỹ

Hội trường UBND xã Cẩm Mỹ

Ngày 06

Ngày 06

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

11

Cẩm Tiến

Hội trường tổ 15

Ngày 06

Ngày 06

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

12

Cẩm Thịnh

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

13

Cẩm Sơn

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

14

Cẩm Hà

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

15

Cẩm Lộc

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

16

Cẩm Lĩnh

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

17

Cẩm Lạc

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

18

Cẩm Minh

BĐVH xã

Ngày 07

Ngày 25

19

Cẩm Trung

Hội trường UBND xã

Ngày 07

Ngày 07

Bưu cục Cẩm Trung

Ngày 08

Ngày 25

20

Cẩm Hưng

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 25

21

Cẩm Thăng

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 25

22

Cẩm Phúc

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 25

23

Cẩm Dương

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 25

24

Cẩm Hoà

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 25

25

Cẩm Nhượng

Bưu điện Cẩm Nhượng

Ngày 08

Ngày 25

26

TT Thiên Cầm

Hợp tác xã

Ngày 08

Ngày 08

Bưu điện Huyện Cẩm Xuyên

Ngày 09

Ngày 25

27

Cẩm Huy

Hội trường UBND xã

Ngày 08

Ngày 08

BĐVH xã

Ngày 09

Ngày 25

28

Cẩm Huy (Huy Tiến)

Hội trường thôn

Ngày 08

Ngày 08

BĐVH xã

Ngày 09

Ngày 25

29

Thị trấn Cẩm Xuyên

Hội trường tổ 14

Ngày 08

Ngày 08

Bưu điện Huyện Cẩm Xuyên

Ngày 09

Ngày 25

30

Cẩm Yên

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 25

31

Cẩm Nam

BĐVH xã

Ngày 08

Ngày 25

XI

Bưu điện huyện Kỳ Anh

 

 

 

 

1

Xã Kỳ Tân

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Tân

Ngày 06

Ngày 25

Ngày 26 và 27 hàng tháng

2

Xã Kỳ Hợp

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Hợp

Ngày 06

Ngày 25

3

Xã Kỳ Lâm

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Lâm

Ngày 06

Ngày 25

4

Xã Kỳ Lạc

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Lạc

Ngày 06

Ngày 25

5

Xã Kỳ Sơn

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Sơn

Ngày 06

Ngày 25

6

Xã Kỳ Thượng

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Thượng

Ngày 06

Ngày 25

7

Xã Kỳ Trung

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Trung

Ngày 06

Ngày 25

8

Xã Kỳ Tây

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Tây

Ngày 06

Ngày 25

9

Xã Kỳ Văn

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Văn

Ngày 06

Ngày 25

10

Kỳ Phong

Hội trường UBND xã Kỳ Phong

Ngày 07

Ngày 07

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Phong

Ngày 08

Ngày 25

11

Kỳ Bắc

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Bắc

Ngày 07

Ngày 25

12

Kỳ Xuân

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Xuân

Ngày 07

Ngày 25

13

Kỳ Tiến

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Tiến

Ngày 07

Ngày 25

14

Kỳ Giang

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Giang

Ngày 07

Ngày 25

15

Kỳ Đồng

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Đồng

Ngày 07

Ngày 25

16

Kỳ Phú

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Phú

Ngày 07

Ngày 25

17

Kỳ Khang

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Giang

Ngày 07

Ngày 25

18

Kỳ Thọ

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Thọ

Ngày 07

Ngày 25

19

Kỳ Thư

Nhà riêng Ông Tiềm xóm 7

Ngày 07

Ngày 07

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Thư

Ngày 08

Ngày 25

20

Kỳ Thư

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Thư

Ngày 07

Ngày 25

21

Kỳ Hải

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Hải

Ngày 07

Ngày 25

22

Kỳ Châu

Nhà Bưu điện VHX Kỳ Châu

Ngày 07

Ngày 25

XII

Bưu điện huyện Lộc Hà

 

 

 

 

1

Bình Lộc

Điểm BĐ-VHX Bình Lộc

Ngày 06

Ngày 25

Ngày 26 và 27 hàng tháng

2

An Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 25

3

Tân Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 25

4

Thịnh Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 25

5

Hồng Lộc

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 25

6

Ích Hậu

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 25

7

Phù Lưu

Điểm BĐ-VHX

Ngày 06

Ngày 25

8

Thạch Kim

Bưu cục Thạch Kim

Ngày 07

Ngày 25

9

Thạch Bằng

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 25

10

Mai Phụ

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 25

11

Hộ Độ

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 25

12

Thạch Châu

Điểm Bưu Điện Huyện

Ngày 07

Ngày 25

13

Thạch Mỹ

Điểm BĐ-VHX

Ngày 07

Ngày 25

XIII

Bưu điện Thị xã Kỳ Anh

 

 

 

 

1

Khu phố 1 , kp2 , kp3 , châu phố

Hội trường tổ dân phố 1 p sông trí

   Ngày 06

Ngày 06

Ngày 26 và 27 hàng tháng

Bưu điện Thị xã Kỳ Anh

   Ngày 07

Ngày 25

2

Khu phố Hưng hòa , hưng thịnh , hưng bình

Hội trường tổ dân phố Hưng hòa  sông trí

Ngày 06

Ngày 06

Bưu điện Thị xã Kỳ Anh

Ngày 07

Ngày 25

3

Kỳ Hoa

BĐVHX Kỳ Hoa

Ngày 06

Ngày 25

4

Kỳ Hưng

BĐVHX Kỳ Hưng

Ngày 06

Ngày 25

5

Kỳ Hà

BĐVHX Kỳ Hà

Ngày 06

Ngày 25

6

Kỳ Ninh

BĐVHX Kỳ Ninh

Ngày 06

Ngày 25

7

Khu phố Hưng Lợi - Hưng Nhân

Hội Trường tổ dân phố Hưng Lợi

Ngày 07

Ngày 07

Bưu điện Thị xã Kỳ Anh

Ngày 08

Ngày 25

8

Kỳ Trinh

BĐVHX Kỳ Trinh

Ngày 07

Ngày 25

9

Kỳ Thịnh

BĐVHX Kỳ Thịnh

Ngày 07

Ngày 25

10

Kỳ Lợi

Hội trường thôn Hải Phong 1

Ngày 07

Ngày 07

BĐVHX Kỳ Lợi

Ngày 08

Ngày 25

11

Kỳ Lợi

Nhà ông Tính, thôn Hải Phong 2 (Khu tái định cư xã Kỳ Trinh)

Ngày 07

Ngày 07

BĐVHX Kỳ Lợi

Ngày 08

Ngày 25

12

Kỳ Lợi

BĐ-VHX Kỳ Lợi

Ngày 07

Ngày 25

13

Kỳ Long

Bưu cục Kỳ Long

Ngày 07

Ngày 25

14

Kỳ Liên

Nhà Giao dịch một cửa UBND phường

Ngày 07

Ngày 07

BĐVHX Kỳ Liên

Ngày 08

Ngày 25

15

Kỳ Phương

BĐVHX Kỳ Phương

Ngày 07

Ngày 25

16

Kỳ Nam

BĐVHX Kỳ Nam

Ngày 07

Ngày 25

 

DANH SÁCH BƯU ĐIỆN HUYỆN, ĐỊA CHỈ VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÀ TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

(Kèm theo hợp đồng số 35/BHXHHT-BĐHT ký ngày 06/06/2019 giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh)

 

 

TT

Địa bàn

Địa chỉ chi trả

Thời gian chi trả

Thời gian quyết toán trợ cấp BHXH 1 lần, TCTN

1

Bưu điện thành Phố

Số 8 - Trần Phú - thành Phố Hà Tĩnh

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

2

Bưu điện Huyện Kỳ Anh

Xóm 8 - xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

3

Bưu điện Huyện Cẩm Xuyên

173 - Đường Hà Huy Tập - thị trấn Cẩm Xuyên - huyện cẩm Xuyên

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

4

Bưu điện Huyện Thạch Hà

Tổ dân phố 5 - Thị trấn Thạch Hà -huyện Thạch Hà

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

5

Bưu điện Huyện Can Lộc

Số 139- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

6

Bưu điện thị xã Hồng Lĩnh

Số 70- Đường Quang Trung - phường Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

7

Bưu điện Huyện Nghi Xuân

Khu phố 2 - thị trấn Nghi Xuân - huyện Nghi Xuân.

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

8

Bưu điện Huyện Đức Thọ

Tổ dân phố 5 - Thị trấn Đức Thọ - huyện Đức Thọ

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

9

Bưu điện Huyện Hương Sơn

Khối 3- thị trấn Phố Châu- huyện Hương Sơn.

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

10

Bưu điện Huyện Hương Khê

Số 400 - Đường Trần Phú - thị trấn Hương Khê - huyện Hương Khê

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

11

Bưu điện Huyện Vũ Quang

Tố dân phố 4 - thị trấn Vũ quang - huyện Vũ Quang

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

12

Bưu điện Huyện Lộc Hà

Thị tứ Thạch Châu - huyện Lộc Hà

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

13

Bưu điện Thị xã Kỳ Anh

Tổ dân phố 1 - phường Sông trí - thị xã Kỳ Anh.

Tất cả các ngày làm việc trong tháng

Ngày 05 hàng tháng

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN